GRIGORIJS ŠVARCS (1860 - 1928)

Laikā no 1919. līdz 1920. gadam veidojās fakultāšu bibliotēkas. E. Ziemeļa sastādītajā Inženierzinātņu fakultātes darbības pārskatā fiksēts, ka 1919. gadā fakultātes padome, kuras sastāvā bija arī G. Švarcs, lēma par savas bibliotēkas izveidi. G. Švarcam  tika uzticēts uzdevums iekārtot bibliotēku, viņa iesākto darbu turpināja A. Siksnis un E. Ziemelis. E. Ziemelis nodarbojās ar tehniskajiem darbiem un noteikumu izstrādi, G. Švarcs pievērsās krājuma izveidei. 1920. gadā bibliotēkas krājumu veidoja 519 grāmatas, 1939. gadā tas bija pieaudzis līdz 11 tūkstošiem dažādu izdevumu.

Dzimis 1860. gada 22. jūlijā Lodzā, mācības uzsāka Varšavā. 1874. gadā ģimene pārcēlās uz Drēzdeni, kur G. Švarcs ieguva vidējo izglītību un iestājās Drēzdenes Politehniskā institūta mehānikas nodaļā. Studijas Drēzdenē apmaksāja G. Švarca tēvocis Nikolajs, pēc kura nāves mācības turpināja Rīgas Politehniskā institūta inženieru nodaļā. 1884. gadā pabeidza studijas, 1885. gadā ieguva inženierzinātņu asistenta vietu Rīgas Politehniskajā institūtā. No 1886. - 1888. gadam bija tehniķis Rīgas-Pleskavas dzelzceļu būves trešajā iecirknī. No 1890. - 1896. strādāja par stratēģisko šoseju būvju vadītāju kara padomes kazarmu būvju komisijā.

1898. gadā uzsāka darbu valsts dzelzceļu pārvaldē, pildot ceļa iecirkņa priekšnieka palīga pienākumus. 1898. gada 1. oktobrī Rīgas Politehniskajā institūtā ieguva adjunkta profesora vietu. 1901. gadā nozīmēts par profesoru inženieru zinībās. 1902. gadā kā Rīgas Politehniskā institūta pārstāvis devās uz Pēterpili, lai piedalītos augstāko mācību iestāžu pārveidošanas komisijā. 1903. gadā kļuva par Rīgas Politehniskā institūta direktora palīgu, 1905. gadā direktora prof. P. Valdena slimības laikā pildīja gan direktora, gan direktora palīga pienākumus.

Pirmā pasaules kara laikā kopā ar citiem institūta darbiniekiem G. Švarcs  tika evakuēts uz Maskavu, kur institūts darbojās līdz 1918. gadam. Pēc institūta pārcelšanas atpakaļ uz Rīgu turpināja darbu kā profesors dzelzceļu katedrā. 1924. gadā. G. Švarcam piešķirts inženierzinātņu doktora grāds, devies vairākos komandējumos uz ārzemēm, lai iepazītos ar dzelzceļa būvniecības

novitātēm, izstrādājis šoseju un ceļu projektus, piedalījies ekspertīzēs dzelzceļa un hidrotehnikas jautājumos. Miris 1928. gada 28. septembrī Rīgā.


LU. Inženierzinātņu fakultāte, 1919.-1920. : [mācības spēku dzīves gaita un darbība]. [Rīga : b. i., 1929] 18 - 20 lpp.

Latvijas Universitāte. LU Inženierzinātņu fakultātes 5 gadu darbības pārskats : (1919.-1924.) / Ziemeļa un Tramdacha sastādīts. [Rīga, 1924]. [99] lp.