ALEKSANDRS PAVARS (1893 - 1971)

Aleksandrs Pavars ir viena no spilgtākajām personībām Latvijas Universitātes vēsturē – civiltiesību eksperts, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu civiltiesības zinātnes attīstīšanā Latvijā. A. Pavars bija darbaudzinātājs daudziem izciliem Latvijas Universitātes mācībspēkiem: prof. J. Vēberam, prof. J. Strautmanim, prof. K. Torgānam u. c.

Doc. A. Pavars aktīvi piedalījās un strādāja Bibliotēkas Padomē, lai risinātu būtiskus jautājumus, t. sk. veidotu Bibliotēkas statūtus.

20. gadsimta 20. gadu beigās Latvijas Universitātē tika nodibināta Bibliotēkas komisija, kuras uzdevums bija Bibliotēkai svarīgu jautājumu risināšana. 1946. gadā Bibliotēkas komisijas vietā darbu sāka Bibliotēkas Padome, kuras sastāvā strādāja tika iekļauts arī doc. A. Pavars. Gadu gaitā Bibliotēkas Padome piedzīvoja vairākas izmaiņas. 1952. gadā Bibliotēkas Padome nolēma izveidot komisijas, kas risinātu jautājumus krājuma komplektēšanā, katalogu organizēšanū u. c. Krājuma komplektēšanas komisijā tika iekļauts arī doc. A. Pavars. Savukārt 1956. gadā Bibliotēkas Padome veica savas struktūras pārveidošanu, tās pakļautībā izveidojot vairākas sekcijas, kuras tika dalītas zinātņu nozarēs: sabiedrisko zinātņu sekcija, bioloģijas un ģeogrāfijas zinātņu sekcija, filoloģijas un daiļliteratūras sekcija, eksakto un tehnisko zinātņu sekcija, kā arī bibliogrāfijas un bibliotēku ekonomijas sekcija. Doc. A. Pavars turpināja darbu Bibliotēkas Padomes sastāvā sabiedrisko zinātņu sekcijā.

Dzimis 1893. gada 23. janvārī. Mācījies vienā no labākajām Rīgas skolām - Aleksandra ģimnāzijā (tagad - Mūzikas akadēmijas ēka). Absolvēja ģimnāziju 1913. gadā, saņemdams gatavības apliecību ar izcilību.

1913. gadā devās uz Maskavu, kur iestājās Maskavas ķeizariskās universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē. Apguva latīņu, sengrieķu, vācu, franču, angļu un itāļu valodas. Studijas pārtrauca Pirmais pasaules karš. 1916. gadā A. Pavars tika iesaukts armijā, kur strādāja intendantūrā (militāra iestāde, kas apgādā karaspēku un militārās iestādes ar pārtiku un kara saimniecības priekšmetiem).

1919. gadā atgriezās Latvijā un iestājās Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu nodaļā. Līdztekus studijām strādāja Valsts bibliotēkā vicedirektora postenī. 1927. gadā pabeidza studijas. 30. gados bija Latvijas Universitātes izilā prof. V. Sinaiska asistents.

Diplomdarbu A. Pavars bija izstrādāja savā praktiskajā darba nozarē "Bibliotēku nodoklis un likumdošana par publiskajām bibliotēkām." Par bibliotēku organizāciju, darbību un tiesisko statusu A. Pavars publicējis vairākus rakstus Latviešu konversācijas vārdnīcā - Latvijas bibliotēku likumdošana, kā arī sniedzis dažādu valstu bibliotēku aprakstus.

1938. gadā A. Pavaru ievēlēja par vecāko asistentu Latvijas Universitātē. Šajā amatā viņš strādāja līdz 1944. gadam.

A. Pavaram bija lieli panākumi sabiedriskajā dzīvē: "Esmu biedrs un valdes loceklis vairākās sabiedriskās organizācijās. Par nopelniem sabiedriski kulturālā laukā esmu apbalvots ar Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina un Čehoslovākijas Baltā Lauvas virsnieka šķiras ordeņiem. Esmu ņēmis dalību arī vairākās starptautiskās koferencēs un kongresos".

A. Pavars savai ģimenei īrēja plašu dzīvokli Krišjāņa Barona ielā, no kuras pavērās brīnišķīgs skats pāri Vērmanes dārzam uz Latviešu biedrības namu. A. Pavasara ģimene šo dzīvokli ir mantojusi līdz mūsu dienām un centusies saglabāt tās vēsturiskās vērtības, kas spilgti liecina par vitālā un inteliģentā dzimtas pamatlicēja dzīves gājumu. A. Pavasara meitas Elizabetes Čukures atmiņās tēvs ir ļoti aktīvs sabiedrisks darbinieks, kurš dzīvoklī pulcināja tā laika akadēmisko un sabiedrisko inteliģinci. A. Pavasara ģimenē viesojušies diplomāti, mākslinieki un citi ievērojami sabiedriskie darbinieki.

Laikā no 1934. līdz 1940. gadam A. Pavars bija žurnāla "Jurists" līdztsrādnieks un faktiskais darba vadītājs.

Liela zinātniska vērtība ir A. Pavara sastādītajam prof. V. Sinaiska darbu bibliogrāfiskajam rādītājam, saraksta priekšvārdā norādot: "Šī ir bibliogrāfija  (..) ir velte savam ilggadīgam mācītājam viņa 30 gadu zinātniskajā darbības jubilejā".

A. Pavars ir sniedzis zinātniski nozīmīgu atreferējumu par "Bibliotekāru un bibliogrāfu pasaules kongresu Itālijā 1929. gadā". Lasījis lekcijas Augstākajā komerczinātņu institūtā, Latvijas tautas universitātes Tiesību un tautassaimniecības fakultātē (autortiesības), Krievijas universitātes kursos (romiešu tiesības).

No 1944. gada A. Pavars bija docents, civiltiesību un civilprocesa katedras vadītājs. 1946. gadā PSRS Augstākā atestācijas komisija apstiprināja A. Pavaram piešķirto juridisko zinātņu kandidāta grādu un docenta zinātnisko nosaukumu.

Vairākus gadus A. Pavars bija Juristu fakultātes dekāna vietnieks, no 1944. līdz 1950. gadam - Civiltiesību un civilprocesa katedras vadītājs. Viņš uzskatāms par darbaudzinātāju vairākiem Latvijas Universitātes Juristu fakultātes docētājiem. Aktīvi piedalījās Latvijas PSR Civillikuma un civilprocesa kodeksa izstrādāšanā, bija konsultants Latvijas PSR Augstākajā tiesā.

Par lielo ieguldījumu juridiskās zinātnes attīstībā A. Pavaram tika piešķirts PSRS Nopelniem bagātā jurista nosaukums.

A. Pavaram bija savi uzskati, kurus viņš dedzīgi, pat nikni aizstāvēja. Ļoti mīlēja mūziku, jūsmoja par vokālo mākslu. Nebija operas, ko A. Pavars nebūtu vairākas reizes noklausījies


Docents Aleksandrs Pavars, 1893-1971 : dzīve un darbs / sast. L.Birziņa ; Latvijas Universitāte. Civiltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. – 44 lpp.

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1919-2014 : fakti un cilvēki, vēstījumi un fotomirkļi / [izdevuma sast.: K.Strada-Rozenberga, A.Brakša. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 283 lpp.

Pavars A. Professoris atque juris doctoris Basilii Sinaiskii opera : 1907-1938 / A.Pavars. - Rīga : Valters un Rapa, 1930. - 210 lpp.

Pavars A. Biblioteku nodoklis un likumdošana par publiskajām bibliotekām : Aleksandra Pavara diplomdarbs. - [Rīga : b.i., 1926]. - 43 lpp.

Torgāns K. Docentu Aleksandru Pavaru atceroties // Padomju Students. - 1988 - 25. febr. - 2.lpp.

Zībārte I. Mājoklis trīs paaudzēm : [par LU prof. Aleksandra Pavāra ģimenes mājokli] / I. Zībārte ; tekstā stāsta prof. meita Elizabete Čukure // Diena, Nr.55 (2002, 6.marts), [11.]lpp. ISSN 1407-1290.